Nawigacja

Dziennik elektroniczny

etwinning

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Śpiewaj i ucz się języków obcych

Ostatnie artykuły

Ucz się słówek

Wolne lektury

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Technik Logistyk

Główna Inspekcja Transportu Drogowego

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Projekt

GALERIA

Instagram

Biblioteka

PROJEKT POSTAW
NA DOBRY ZAWÓD

XXVI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

OKE Gdańsk

Poprzednia lokalizacja

Nawigacja

Deklaracja dostęności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I ODZIEŻOWYCH
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TCZEWIE


Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23


 • STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
 • Część z publikacji zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.


 • PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23


 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Przybysz
 • E-mail: sekretariat@zsbio.pl


 • Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


 • Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
  w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  SKARGI I ODWOŁANIA
  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie


 • Starosta Powiatu Tczewskiego, jako organ odwoławczy, oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza, ul. Bałdowska 19, 83-110 Tczew.
  ZSBiO w Tczewie położony jest w południowej części miasta. Wjazd na teren Szkoły realizowany jest od strony ulicy Bałdowskiej. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do ZSBiO w Tczewie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem. Aby wejść do budynku szkolnego istnieje konieczność pokonywania krótkiego odcinka schodów, utrudniona możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim. Aby dostać się na piętro i drugie budynku konieczne jest pokonanie schodów. Brak windy, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat jednostki mieści się na parterze budynku, po prawej stronie, na końcu ciągu komunikacyjnego parterowej części budynku (za szklanym przepierzeniem wydzielającym część administracyjną jednostki).
  Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Budynki kompleksu szkolnego nie są przystosowane dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  _________________________________________________________________________
  Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”

  Komentarze

  Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

  Dodaj komentarz

  Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

  Oceny

  Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
  Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

  Brak ocen. Może czas dodać swoją?
  Wygenerowano w sekund: 0.03
  159,867 unikalne wizyty